: - - -

 ãæÇÞÚ ÓíÇÍíÉ áíÏÑÒ áíãæÒíä
2867 - 398 - : 0 - : 0
áíÏÑÒ áíãæÒíä ÇáÓíÇÍå Ýì ãÕÑ 0020168845599 ÔÑßÉ áíÏÑÒ áíãæÒíä áÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ ÇááíãæÒíä ÊÞÏã ÎÏãÇÊåÇ áÌãíÚ ÚãáÇÆåÇ ÏÇÎá ãÕÑ æÇáãÛÊÑÈíä ÎÇÑÌåÇ æÇÔÞÇÆäÇ ÇáÚÑÈ ãæÈÇíá:0020168845599 Ê:002035520546 ÝÇßÓ:002035520543 Email:leaderslimousine1@yahoo.com ÒæÑæ Ç ãæÞÚäÇ Úáì ÇáÇäÊÑäÊ http://www.leaderlimousine.ucoz.com

ÇÊáÇäÊÓ ÏÈí
2614 - 652 - : 0 - : 0
ÝäÏÞ æãäÊÌÚ Atlantis ÇáÃÓØæÑÉ ÇáÍíÉ Úáì ÌÒíÑÉ äÎáÉ ÇáÌãíÑÇ¡ æåí ÇáÌÒíÑÉ ÇáÊí ÃÏåÔÊ ÇáÚÇáã ßæäåÇ Ãæá ÌÒíÑÉ ÕäÇÚíÉ Úáì Ôßá äÎáÉ ÞÏ ÃÈåÑÊ ÇáÌãíÚ ÈÈÑÇÚÉ æÏÞÉ ÕäÚåÇ.

Albatros Amira Hotel & Spa
2442 - 450 - : 0 - : 0
ÝäÇÏÞ 5 äÌæã

Buddy Bear Hostel Moscow
2425 - 427 - : 0 - : 0
***äÍä ÝÎæÑíä ÈÇääÇ ÇáÏÈ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íÚíÔ Ýí ÞáÈ ÇáÚÇÕãå ÇáÑæÓíå*** äÍä Ýí æÓØ ÇáãÏíäå ÈÇáÞÑÈ ãä æÇÍÏå ãä ÇÔåÑ ÇáÍÏÇÆÞ ÇáÑæÓíå æßÐáß Úáí ÈÚÏ ÎØæÇÊ ãä ÇÔåÑ ãäÇØÞ ÇáÓíÇÍíå ÇáãÔåæÑå Ýí ãæÓßæ .äÍä ãæÌæÏíä Ýí æÇÍÏå ãä ÇÛáí æÇÝÎÑ ÇáãÈÇäí Ýí ÇáÚÇÕãå ÍíË ÓÊßæä ÌÇÑ áÇÔåÑ äÌæã ÇáÈæÈ æ ÇáÝäÇäíä æ ÇáÓíÇÓííä æÇáÔÚÑÇÁ.ÍíË ÓÊÌÏ äÝÓß Ýí ãßÇä ãÕãã Úáí ÇÍÏË ØÑÇÒ ãä ÍíË ÇáÇËÇË ÇáÑÇÞí æÇáÝÎÇãå.ßãÇ Óäßæä ÓÚÏÇÁ ÈÊ

ÔÈßÉ ÑßÓæä ááÓíÇÍÉ
1997 - 431 - : 0 - : 0
ÑßÓæä æÇÍÏÉ ãä ÃßÈÑ æßÇáÇÊ ÇáÓÝÑ æ ÇáÓíÇÍÉ Ýì ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÊÞÏã ãÌãæÚÉ ãÊäæÚÉ æ ãÊãíÒÉ ãä ÈÑÇãÌ ÇáÓÝÑ æ ÇáÑÍáÇÊ ÊÊäæÚ Èíä ÑÍáÇÊ ãÚ ãÌãæÚÉ æÍÑÉ æÑÍáÇÊ ÈÍÑíÉ ßãÇ íãßäß ÇáÍÌÒ Úáì ÃßÈÑ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÝäÇÏÞ Ýí ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÈÃÓÚÇÑ áÇÊÌÏåÇ ÇáÇ Úáì ãæÞÚäÇ.

ÚÇáã ÇáãÓÇÝÑæä
1621 - 447 - : 0 - : 0
ÚÇáã ÇáãÓÇÝÑæä .. ÚÇáã íåÊã ÈÇáÓíÇÍÉ æÇáÓÝÑ Íæá ÇáÚÇáã ÈæÌæÏ ÇÞÓÇã ãÊäæÚÉ ÚÇãÉ æÇÞÓÇã ááÊÚáíã æÇáÓíÇÍÉ ÇáÚáÇÌíÉ ÈÇáÎÇÑÌ æÇÞÓÇã ãÊÎÕÕÉ áßá ÏæáÉ ÈÊÞÇÑíÑ æãÚáæãÇÊ ÊÝíÏ ÇáÒÇÆÑ æÇáÓÇÆÍ Ýí Ïæá ÇáÎáíÌ æÏæá ÔÑÞ ÂÓíÇ æÏæá ÇæÑæÈÇ æÏæá ÇÝÑíÞíÇ æÏæá ÇãÑíßÇ ÇáÔãÇáíÉ æÇáÌäæÈíÉ æÌãíÚ ÌÒÑ ÇáÚÇáã ÇáãÊäæÚÉ .. ÚÇáã ÇáãÓÇÝÑæä ÚÇáã ÇáÓíÇÍÉ æÇáÓÝÑ.. ÚÇáã ÇáÊÑÝíå æÇáãÊÚÉ ÇáÍÞíÞíÉ áßá ãÓÇÝÑ..

ßÔÊå
1561 - 453 - : 0 - : 0
ØáÚÇÊ ÑÍáÇÊ ßÔÊå ÑÍáÉ ØáÚÉ ÍæÓÉ æäÇÓÉ ÖÍß ÝÑÝÔÉ ÕæÑ ÓíÇÑÇÊ ÑãáÉ ÈÑ ØÚÓ

ããáßÉ ÇáÃÍÌÇÑ ÇáßÑíãÉ
1475 - 440 - : 0 - : 0
Çæá ãæÞÚ ÚÑÈí ãÊÎÕÕ ÈÚáæã ÇáÇÍÌÇÑ ÇáßÑíãÉ ãä ÇáÌÇäÈ ÇáËÞÇÝí æÇáÚáãí ÏÑÇÓÇÊ æÈÍæË æßÊÈ æãÎØæØÇÊ æÏæÑÇÉ ãÌÇäíå ,,äÊÔÑÝ ÈÒíÇÑÊßã

ãæÞÚ ÇááæÇÁ ÇáÇÎÖÑ
1297 - 466 - : 0 - : 0
ãäÊÏíÇÊ,ÇááæÇÁ ,ÇáÃÎÖÑ, ãäÊÏíÇÊ, ÇÍÈÇÈ, ÇááæÇÁ,ÇáÇÎÖÑ ,ÇááæÇÁ,ÇáÇÎÖÑ,Çáíãä, ÇÈ, ãäÊÏíÇÊ, ÇÈ, ÇáÎÖÑÇÁ, ãäÊÏíÇÊ, ÇááæÇÁ, ÇáÇÎÖÑ, ÊØæíÑ ,ãæÇÞÚ, ÇÓáÇãíÉ, ÊÑßíÈ,

METS
1210 - 497 - : 40 - : 4
(ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ ááÓíÇÍÉ æÇáÓÝÑ ) ÏãÔÞ - ÓæÑíÇ åÇÊÝ :(5137871 00963 ) - ÝÇßÓ :(5137871 00963 ) http://www.mets-sy.com http://www.mets-sy.com

ÇáãÌáÉ ÇáÓíÇÍíÉ ÇáÔåÑíÉ - ÝÑì ÏÇíÒ ÅíÌíÈÊ
1012 - 497 - : 0 - : 0
ãÌáÉ ÝÑì ÏÇíÒ ÇíÌíÈÊ (ãäÐ 2004) ÊÎÊÕ ÈÎÏãÉ ãÍÈì ÇáÓíÇÍíÉ æÇáÓÝÑ æÊæÝÑ áåã ÅãßÇäíÇÊ ãÊãíÒÉ ááÈÍË Úä æÇáÍÌÒ ááÝäÇÏÞ æ ÇáÝäÇÏÞ ÇáÚÇÆãÉ æÑÍáÇÊ Çáíæã ÇáæÇÍÏ æÇáãØÇÚã ÇáÚÇÆãÉ ¡ ßãÇ ÊæÝÑ ÈÑÇãÌ ãÊäæÚÉ ááÑÍáÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ - ÇáÓÝÇÑì - ÔåÑ ÇáÚÓá . ßãÇ ÊÞÏã ãÚáæãÇÊ Úä ÇáãÓÇÝÇÊ Èíä ÇáãÏä ÇáãÕÑíÉ - ÃÎÈÇÑ ÇáØÞÓ - ãæÇÚíÏ ÇáÞØÇÑÇÊ æÇáÓæÈÑÌíÊ - ÚÑæÖ ÇáÕæÊ æÇáÖæÁ - ãÑÇßÒ ÇáÛæÕ - ÔÑßÇÊ ÇáØíÑÇä. æíÊã ÊÍÏíË ÇáãÌáÉ ÔåÑíÇð.

Ïáíá ãæÇÞÚ ÚãÇä
927 - 480 - : 0 - : 0
Ïáíá ãæÇÞÚ ÚãÇä

[1][2]


 

 privacy policy

2.2 nwahy.com